References in zbMATH (referenced in 37 articles , 1 standard article )

Showing results 1 to 20 of 37.
Sorted by year (citations)

1 2 next

 1. Hutson, Alan D.: Nonparametric rank based estimation of bivariate densities given censored data conditional on marginal probabilities (2016)
 2. Wang, Dongliang; Zhao, Yichuan; Gilmore, Dirk W.: Jackknife empirical likelihood confidence interval for the Gini index (2016)
 3. Zhao, Mu; Wang, Yixin; Zhou, Yong: Accelerated failure time model with quantile information (2016)
 4. Zhou, Mai: Empirical likelihood method in survival analysis (2016)
 5. Zhou, Mai; Yang, Yifan: A recursive formula for the Kaplan-Meier estimator with mean constraints and its application to empirical likelihood (2015)
 6. Li, Jianbo; Huang, Zhensheng; Lian, Heng: Empirical likelihood inference for general transformation models with right censored data (2014)
 7. Zhu, Fukang; Cai, Zongwu; Peng, Liang: Predictive regressions for macroeconomic data (2014)
 8. Fang, Kai-Tai; Li, Gang; Lu, Xuyang; Qin, Hong: An empirical likelihood method for semiparametric linear regression with right censored data (2013)
 9. Peng, Hanxiang; Schick, Anton: Empirical likelihood approach to goodness of fit testing (2013)
 10. Peng, Liang; Qian, Linyi; Yang, Jingping: Weighted estimation of the dependence function for an extreme-value distribution (2013)
 11. Zheng, Ming; Yu, Wen: Empirical likelihood method for multivariate Cox regression (2013)
 12. Giurcanu, Mihai C.: Bootstrapping in non-regular smooth function models (2012)
 13. Liang, Han-Ying; de Uña-Álvarez, Jacobo: Empirical likelihood for conditional quantile with left-truncated and dependent data (2012)
 14. Liu, Tianqing; Yuan, Xiaohui; Lin, Nan; Zhang, Baoxue: Rank-based empirical likelihood inference on medians of $k$ populations (2012)
 15. Peng, Liang; Qi, Yongcheng; Wang, Ruodu; Yang, Jingping: Jackknife empirical likelihood method for some risk measures and related quantities (2012)
 16. Yuan, Ao; Xu, Jinfeng; Zheng, Gang: Root- estimability of some missing data models (2012)
 17. Yu, Lili; Peace, Karl E.: Spline nonparametric quasi-likelihood regression within the frame of the accelerated failure time model (2012)
 18. Zhou, Mai; Kim, Mi-Ok; Bathke, Arne C.: Empirical likelihood analysis for the heteroscedastic accelerated failure time model (2012)
 19. Chaudhuri, Sanjay; Ghosh, Malay: Empirical likelihood for small area estimation (2011)
 20. Liu, Wanrong; Lu, Xuewen: Empirical likelihood for density-weighted average derivatives (2011)

1 2 next