Documat

Portal DOCUMAT: Portal que conté referències de més de 6.000 tesis doctorals, 80.000 articles i 16.000 llibres de matemàtiques. DOCUMAT és una xarxa formada per biblioteques universitàries i centres de documentació de matemàtiques que existeix des de 1988 i que ha sigut pionera en la creació d’un catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques i l’adquisició cooperativa de revistes.

References in zbMATH (referenced in 1 article )

Showing result 1 of 1.
Sorted by year (citations)

  1. León Marín, Joaquín: Documat, a bibliographic portal in the web of mathematical libraries (2010)