swMATH software

RMcmcpackJAGSxtableStanknitrRStantexregsjPlotsjstatsbayesplotbrmsflextableggmcmcbayestestRtidybayesbayestableBayesPostEst