swMATH software

RsurvivalrmsArmadilloStatapenalizedSASehamgcvtimeregglmnetRcppRcppArmadilloSsfPackpompglmpathKFASpolsplineflexsurvdynsurvrstpm2vSMCSMCTCpyParticleEstlifelinesstlhtprstcoxstpm2dynamichazard