LibriSpeech

LibriSpeech ASR corpus: LibriSpeech is a corpus of approximately 1000 hours of 16kHz read English speech, prepared by Vassil Panayotov with the assistance of Daniel Povey. The data is derived from read audiobooks from the LibriVox project, and has been carefully segmented and aligned.


References in zbMATH (referenced in 8 articles )

Showing results 1 to 8 of 8.
Sorted by year (citations)

  1. Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan: GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio (2021) arXiv
  2. Mirco Ravanelli; Titouan Parcollet; et al: SpeechBrain: A General-Purpose Speech Toolkit (2021) arXiv
  3. Piotr Żelasko, Daniel Povey, Jan ”Yenda” Trmal, Sanjeev Khudanpur: Lhotse: a speech data representation library for the modern deep learning ecosystem (2021) arXiv
  4. Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu: CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation (2021) arXiv
  5. Yang, Y.-Y., Hira, M., Ni, Z., Chourdia, A., Astafurov, A., Chen, C., Yeh, C.-F., Puhrsch, C., Pollack, D., Genzel, D., Greenberg, D., Yang, E. Z., Lian, J., Mahadeokar, J., Hwang, J., Chen, J., Goldsborough, P., Roy, P., Narenthiran, S., Watanabe, S., Chintala, S., Quenneville-Bélair, V, Shi, Y.: TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing (2021) arXiv
  6. Yu Wang, Chee Siang Leow, Akio Kobayashi, Takehito Utsuro, Hiromitsu Nishizaki: ExKaldi-RT: A Real-Time Automatic Speech Recognition Extension Toolkit of Kaldi (2021) arXiv
  7. Raphael Lenain, Jack Weston, Abhishek Shivkumar, Emil Fristed: Surfboard: Audio Feature Extraction for Modern Machine Learning (2020) arXiv
  8. Srikanth Madikeri, Sibo Tong, Juan Zuluaga-Gomez, Apoorv Vyas, Petr Motlicek, Hervé Bourlard: Pkwrap: a PyTorch Package for LF-MMI Training of Acoustic Models (2020) arXiv