References in zbMATH (referenced in 12 articles )

Showing results 1 to 12 of 12.
Sorted by year (citations)

 1. Che, Maolin; Wei, Yimin; Yan, Hong: Randomized algorithms for the low multilinear rank approximations of tensors (2021)
 2. Jin, Yuan; Liu, Ming; Li, Yunfeng; Xu, Ruohua; Du, Lan; Gao, Longxiang; Xiang, Yong: Variational auto-encoder based Bayesian Poisson tensor factorization for sparse and imbalanced count data (2021)
 3. Pan, Junjun; Ng, Michael K.; Liu, Ye; Zhang, Xiongjun; Yan, Hong: Orthogonal nonnegative Tucker decomposition (2021)
 4. Che, Maolin; Wei, Yimin; Yan, Hong: The computation of low multilinear rank approximations of tensors via power scheme and random projection (2020)
 5. Che, Maolin; Wei, Yimin: Randomized algorithms for the approximations of Tucker and the tensor train decompositions (2019)
 6. Qi, Yang: A very brief introduction to nonnegative tensors from the geometric viewpoint (2018)
 7. Xu, Yangyang: Alternating proximal gradient method for sparse nonnegative Tucker decomposition (2015)
 8. Bunker, Douglas; Han, Lixing; Zhang, Shuhua: A proximal ANLS algorithm for nonnegative tensor factorization with a periodic enhanced line search. (2013)
 9. Bellavia, Stefania; Gondzio, Jacek; Morini, Benedetta: Computational experience with numerical methods for nonnegative least-squares problems. (2011)
 10. Wang, Can; He, Xiaofei; Bu, Jiajun; Chen, Zhengguang; Chen, Chun; Guan, Ziyu: Image representation using Laplacian regularized nonnegative tensor factorization (2011)
 11. Gräf, Manuel; Kunis, Stefan; Potts, Daniel: On the computation of nonnegative quadrature weights on the sphere (2009)
 12. Friedlander, Michael P.; Hatz, Kathrin: Computing non-negative tensor factorizations (2008)